Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ταυτότητα

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε, κατ΄εφαρμογή του α. 3 παρ.7 του Ν. 1268/82, με το ΠΔ 108/1989 (ΦΕΚ Α΄46/10-2-1989) και λειτουργεί με τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. που αποτελεί το καταστατικό της και το νόμο περί Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΔΠ/ΔΠΘ μετά από αύξηση (Π.Δ. 351/1994 ΦΕΚ Α΄186/7-11-1994 και προσαρμογή του σε Ευρώ (Π.Δ. 173/1994 ΦΕΚ Α΄3-8-2004) είναι 300.000 Ευρώ. Η μία μετοχή της ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σκοπός της είναι η Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που της έχει ανατεθεί προς διαχείριση με αποφάσεις του ΔΠΘ.

Η ΕΑΔΠ/ΔΠΘ διοικείται από 7μελές Δ.Σ., 3ετούς θητείας, που ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ, που λειτουργεί με τη μορφή της Γενικής Συνέλευσης ως ανώτατου οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει εκ του καταστατικού ως Πρόεδρος ο Πρύτανης του ΔΠΘ με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με την ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου που εκλέγεται από το Δ.Σ. και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.