Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Τηλ. Κομοτηνής: 25310 34122
 25310 34919

Τμήμα “Όνομα”
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ταυτότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», ιδρύθηκε με το Π.Δ 108/89 (ΦΕΚ Α’ 46/10.02.1989 σελ. 609) ως Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό ΓΕΜΗ 121982711000, το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ 58/1993 (ΦΕΚ Α’ 26’/5.3.1993 σελ. 282) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το Π.Δ 351/1994 (ΦΕΚ Α’ 186/7.11.1994 σελ. 2199, με το Π.Δ 173/2004 (ΦΕΚ Α’ 146/3.8.2004) και με την απόφαση 3131/24.07.2023 (ΦΕΚ 4987/09-08-2023).

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 260 Ν. 4957/2022, είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από́ τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, του καταστατικού́ της και συμπληρωματικά́ από́ τον ν.4548/2018 (Α`104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Εταιρεία λειτουργεί́ για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα δε με τη ρητή́ διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 260 Ν. 4957/2022, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός οροθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143) και εξαιρείται από́ το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (Α ́314).

Αποστολή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Εταιρεία δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η Εταιρεία διοικείται από́ Διοικητικό́ Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από́ επτά́ (7) μέλη. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη, με αναπληρωτή τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως Προέδρο του Δ.Σ. Τέσσερα (4) μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. και δύο (2) εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη θα πρέπει να είναι, εμπειρογνώμονες  με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, αναγνωρισμένου κύρους, επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής εμπειρίας, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εκτενούς εμπειρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο αριθμός των εξωτερικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2).

ΙΔΡΥΣΗ ΕΑΔΠ-ΔΠΘ FEK-1989-Tefxos A-00046

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟ FEK-2023-Tefxos B-04987

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΑΔΠ ΔΠΘ