ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΕΑΔΠ/ΔΠΘ ως ανώνυμη εταιρεία ελέγχεται διαχειριστικά από Ορκωτούς Λογιστές, συντάσσει και δημοσιεύει κατ΄έτος ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη Γ.Σ. της Εταιρείας που είναι η Σύγκλητος του Ιδρύματος . Ο ισολογισμός συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση ελέγχου διαχείρισης των ορκωτών λογιστών.

Τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: